Toelichting: beschermingsmiddelen tegen brand

In de regelgeving “welzijn op het werk” worden, via het “koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen” eisen opgelegd m.b.t. de preventieve maatregelen die de werkgever dient te nemen om zijn werknemers te beschermen tegen brand (Codex, Titel III arbeidsplaatsen, Hoofdstuk III Brandpreventie).

Met betrekking tot het onderhoud en controle van “beschermingsmiddelen tegen brand” werd er onlangs een uitgebreide toelichting gepubliceerd op de website van de overheid: Uitgebreide toelichting over de controle en het onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand

In deze toelichting kan men lezen dat regelgeving oplegt dat de controle en het onderhoud voor branddetectie-installaties en automatische blusinstallaties dient uitgevoerd te worden conform de gangbare normen.

Voor branddetectie systemen wordt gerefereerd naar de nieuwe normen NBN S21-100-1 en 2. Volgens deze normen is de eindgebruiker (in dit kader de werkgever) er verantwoordelijk voor dat het onderhoud jaarlijks wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde onderneming gecertificeerd door een certificatie-instelling voor het geïnstalleerde materiaal.